Polityka prywatności

1. Podstawy

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Studio Interfilm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowska 3, dalej Administrator. Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez Administratora oraz osób udostępniających swoje dane Administratorowi w innej formie elektronicznej lub papierowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.
1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Administrator Danych Osobowych

2.1. Administratorem danych podawanych przez użytkowników jest Studio Interfilm Sp. z o.o., 02-589 Warszawa, ul. Kazimierzowska 3, NIP: 5251003151, e-mail: interfilm@film-tv.pl.

2.2. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

3.1. Każda osoba przekazująca Administratorowi dane osobowe jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
3.2. Administrator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te będą wykorzystane w celu realizacji projektów prowadzonych przez Administratora, w celu kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym prowadzenia ewidencji i rozliczeń.
3.3. Ponadto niektóre dane, w szczególności adresy IP, są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
3.4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Administrator lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych

4.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
4.2. Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO, tj:

 • zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, 
 • zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;
 • zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

5.1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Administrator zapisuje skąd zostały one pozyskane.
5.2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronach internetowych Administratora, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
 • kontakt poza stroną internetową – na stronach internetowych Administratora znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • kontakt telefoniczny – wszelkie rozmowy prowadzone z przedstawicielami Administratora pod numerami wskazanymi na stronach internetowych Administrator mogą być nagrywane;
 • dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Administratora – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 • podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Administratora – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies” lub „web beacons”.

Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Administratora. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron Administratora. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.

Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili te strony, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych. W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień dotyczących akceptacji cookies w przeglądarce.

6. Prawa użytkownika

6.1. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Administrator jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. Administrator zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.3. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia poprzez zgłoszenie w formie e-mail wysłanego na adres poczty elektronicznej Administratora lub w formie listu wysłanego pocztą tradycyjną.

6.4. Administrator informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez Administrator i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

6.7. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50 zł zł uiszczanym na rachunek bankowy Administratora przed realizacją przez Administratora złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez Administratora w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach:

Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach realizacji prowadzonych przez niego projektów mogą być również udostępniane podmiotom współpracującym przy ich realizacji, w tym MTL Maxfilm Sp. z o.o., Studio Interfilm Sp. z o.o. i Studio Online Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji tych projektów, z zachowaniem zasady minimalizacji przekazywanych danych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być też dostępne dla dostawcy usług hostingowych: OVH Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-306 Wrocław, NIP: 8992520556 w zakresie utrzymania stron internetowych i serwerów poczty elektronicznej. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

Możemy również ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchu sieciowego w serwisie lub monitorowania oglądalności serwisu.

8. Przekazywanie poza obszar Europy

8.1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

9. Zmiany dotyczące polityki prywatności:

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Administratora mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach internetowych Administratora.

10. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,.