Kontakt

Studio Interfilm Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 3
02-589 Warszawa

tel.: 22 565 23 25
email: interfilm@film-tv.pl

NIP: 5251003151
REGON: 011331464

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000126582.

Kapitał zakładowy – 50.000 zł.

Fax:
22 565 23 29

 

Księgowość:
tel.: (022) 565 23 16
interfilm@film-tv.pl


Szef dystrybucji:

Zbigniew Żmigrodzki
zbigniew@film-tv.pl

Wysyłki kopii:
Krzysztof Femiak
tel.: 22 565 23 21
krzysztof@film-tv.pl

Dla mediów:
Aldona Niewiadomska
tel.: 790 49 98 98
aldona@film-tv.pl